നഴ്സുമാർക്ക് സുവർണാവസരം !

nurse
Nurse


നിങ്ങൾ ജർമനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇപ്പോൾ 50% സ്കോളര്ഷിപ്പോടു കൂടി ജർമൻ ഭാഷ പഠിക്കാൻ അവസരം.

(ഈ ഓഫർ ജൂലൈ 15 ന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നനഴ്സുമാർക്ക് മാത്രം) Limited Seats Only (Conditions Apply)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ !

Call: 9645 0000 92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top