കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ജർമ്മനിയിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ ഒരു സുവർണവസരം

നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണോ നിങ്ങൾ ? നിങ്ങൾക്കായ് ഇതാ ഒരു സുവർണവസരം. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പ്ലസ്‌ ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ജർമ്മനിയിൽ പോയി നഴ്സിങ് പഠിക്കാം. പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഓസ്‌ബിൽഡങ് എന്ന പദ്ധതി വഴി നിങ്ങൾക്ക് അതിനായി അപേക്ഷിക്കാം. 3 വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സാണിത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്ലസ്ടു സയൻസ് ബിയോളജി കഴിഞ്ഞ ജർമൻ ഭാഷയിൽ B2 ലെവൽ പാസ്സായ 28 വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ള എല്ലാ… Continue reading കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ജർമ്മനിയിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ ഒരു സുവർണവസരം

How to prepare for IELTS

IELTS – International English Language Test- This is a test designed for people who wish to migrate to other English-speaking countries. There are two types of IELTS examination. One is Academic and the next one is the General IELTS examination. Academic is for the students who want to study abroad. And the general exam is… Continue reading How to prepare for IELTS

Fly to Germany

Germany is one of the best destinations that can be chosen for your higher studies and also for work abroad. Study in Germany is the best option that can be selected for settling in Germany. Germany is one of the most beautiful destinations. Mostly for medical professionals, It is the best place to work and… Continue reading Fly to Germany