നഴ്സുമാർക്ക് സുവർണാവസരം !

നഴ്സുമാർക്ക് സുവർണാവസരം !
nurse
Nurse


നിങ്ങൾ ജർമനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇപ്പോൾ 50% സ്കോളര്ഷിപ്പോടു കൂടി ജർമൻ ഭാഷ പഠിക്കാൻ അവസരം.

(ഈ ഓഫർ ജൂലൈ 15 ന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നനഴ്സുമാർക്ക് മാത്രം) Limited Seats Only (Conditions Apply)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ !

Call: 9645 0000 92

Ielts

Ielts
ielts training

IELTS TRAINING

Winspire IELTS training unit entrenched itself in 2011 with its Moto and dedication to train the IELTS aspirants. We believe in continuously reinventing ourselves and improving our training methods as per the latest vogues. Our experienced trainers make use of various multimedia tools, technology and proprietary training material to deliver the premium IELTS training to thousands of aspiring candidates.

Regular – Fast track – Weekend Batches

Location: Kaloor and Kakkanad